Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.8 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.8.Analiza i ocena wpływu działań WPR na środowisko oraz strukturę, poziom, koncentrację i konkurencyjność produkcji rolniczej, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego rolnictwa i specyfiki różnych grup gospodarstw rolnych".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Przegląd i wybór wskaźników ilościowych i jakościowych przydatnych do wielokryterialnej i wieloaspektowej oceny wpływu WPR na rolnictwo i obszary wiejskie.
2) Etap II – 2017 r.:
Gromadzenie i selekcjonowanie zasobów informacji i danych niezbędnych do oceny i analiz wpływu WPR na rolnictwo i obszary wiejskie.
3) Etap III – 2018 r.:
Analiza i ocena wpływu WPR na strukturę, poziom, koncentrację i konkurencyjność produkcji rolniczej.
4) Etap IV – 2019 r.:
Analiza i ocena wpływu WPR na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem jakości gleb i wód oraz bioróżnorodności.
5) Etap V – 2020 r.:
Syntetyczna ocena wpływu WPR na rolnictwo i obszary wiejskie z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego rolnictwa i specyfiki różnych grup gospodarstw rolnych.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem badań i prac studialnych będzie opracowanie szerokiego wykazu wskaźników i metod przydatnych do wielokryterialnej i wieloaspektowej oceny wpływu działań WPR na rolnictwo i jego najbliższe otoczenie. Przygotowane opracowania umożliwią bieżące monitorowanie efektów wdrażania WPR w latach 2014–2020. Możliwe będzie również porównanie jego efektów z poprzednimi okresami programowania tj. 2004–2006 i 2007– 2013.

Uzyskane efekty prac prowadzonych w ramach zadania pozwolą na korzystniejsze, bardziej efektywne i precyzyjne kreowanie WPR po 2020 r.

Odbiorcami wyników będą jednostki administracji rządowej, w tym szczególnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, administracji samorządowej, ośrodki doradztwa rolniczego, jednostki naukowe, uczelnie, szkoły rolnicze i organizacje pozarządowe.

Uwzględnienie w analizach zróżnicowania regionalnego może dać podstawy do efektywnej dywersyfikacji przestrzennej (regionalizacji) WPR na poziomie krajowym po 2020 r. Związanie ocen z kierunkiem i skalą produkcji może ułatwić kierowanie wsparcia w sposób umożliwiających szybszy rozwój danych gałęzi produkcji rolniczej.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 14.01.16
Liczba odwiedzin :1584